Dr. Fixit dealers In Jawahar Nagar Chowk, Kolhapur, Maharashtra